Klachtenregeling:

Het coachen en begleiden van een hulpvrager blijft mensenwerk. Hoewel dit zeker niet de inzet is kan de interactie tussen mensen leiden tot onvrede en of klachten. Frans Leer en Leer Wereld staat voor een directe en open communicatie, in dit verlengde staat Frans danook altijd open, ingeval van onduidelijkheid of onvrede, om dit in een gesprek bespreekbaar te maken. Mocht dit gesprek de kwestie niet oplossen dan biedt Frans Leer en Leef Wereld u, volgens de regels van de Wet Kwaliteit, Klachten en geschillen zorg (WKKgz), de volgende procedure:  

1) Maak het probleem bespreekbaar met Frans. Maak hiervoor een afspraak op een rustig tijdstip. Neem zonodig een ouder of vertegenwoordiger mee.

2) Wanneer dit de kans tot een oplossing vergroot kunnen andere personen, met goedkeuring van de hulpvrager en Frans, bij het geschil betrokken worden om op informele wijze tot een oplossing te komen.

3) Wanneer stap 1 en 2 niet tot een gewenste oplossing leiden, wijst Frans de hulpvrager op de klachtenregeling van Quasir. De hulpvrager kan zonder hiervoor kosten te maken gebruik maken van de klachtenfunctionaris van Quasir. De klachtenfunctionaris adviseert over- en helpt bij het formuleren van de klacht en onderzoekt mogelijke oplossingen.

4) De klachtenfunctionaris onderzoekt de klacht, waarbij de hulpvrager op de hoogte wordt gehouden.

5) De klachtenfunctionaris draagt zorg voor bemiddeling en past hoor/wederhoor toe. Informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

6) De klachtenfunctionaris maakt geen inhoudelijk verslag; wel verslag van het proces en afspraken. Een oplossing wordt schriftelijk vastgelegd en door beide partijen bevestigd.

7) Als ondanks bemiddeling geen oplossing wordt bereikt verwijst de klachtenfunctionaris voor verdere behandeling terug naar de zorgaanbieder.

8) Klachtenfunctionaris wijst op de mogelijkheid om het geschil na verdere afhandeling door zorgaanbieder, voor te leggen aan de Geschillencommissie waarbij de zorgaanbieder is aangesloten.

9) De hulpvrager dient formeel schriftelijk of per mail een klacht in bij de zorgaanbieder.

10) Nadat de hulpaanbieder de klacht schriftelijk of per mail heeft ontvangen, gaat de wettelijke temijn in van 6 weken, deze kan zonodig verlengd worden met 4 weken. In deze termijn geeft de zorgaanbieder zijn oordeel over de klacht.

11) Is de hulpvrager het niet eens over het besluit van Frans Leer en Leef Wereld, dan kan hij/zij het geschil voorleggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil.

 

  • Frans Leer en Leer Wereld houdt een registratie bij van klachten die schiftelijk of per e-mail binnenkomen. De persoonsgegevens worden verwijderd uiterlijk twee jaar nadat het bezwaarschrift, de klacht of de gerechtelijke procedure is afgehandeld. 
  • Frans Leer en Leef Wereld is gehouden tot een geheimhoudingsplicht, m.b.t. klachten die worden ingediend. Klachten kunnen wel geanonimiseerd gedeeld worden met beroepsgenoten en of andere (ervarings) deskundigen, ter bevordering van een bevredigende oplossing of voor het delen en vergroten van nieuwe kennis en inzichten.
  • Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden: post; Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel. e-mail; Ambtelijksecretaris@quasir.nl t.a.v. ambtelijk secretaris klachtencommissie. Telefonisch; 06 48445538 
Alle rechten zijn verleend aan Frans Leer en Leef Wereld - Privacyreglement - Algemene voorwaarden Januari 2020